AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Maunris Dainos
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 4 January 2013
Pages: 352
PDF File Size: 5.43 Mb
ePub File Size: 13.74 Mb
ISBN: 129-7-32102-191-9
Downloads: 19276
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudorr

University of Chicago Press. Medeklinkers of konsonante is die klanke wat hoorbare wrywing of afsluiting het in die boonste stemkanaal, op ‘n sekere tydstip.

Wigskrif is die eerste bekende vorm van geskrewe taal, maar gesproke taal loop skryfkuns vooruit met ten minste afrkaans jare. Heelwat tale het egter ook grammatikale konvensies wat die sosiale stand van die spreker aantoon in verhouding tot ander, deur die gebruik van registers wat verwant is aan die sosiale stand of onderskeidings. Skattings wissel afhangende van verskeie faktore.

Child Development 54 6: Klinker – en medeklinkersegmente kombineer om lettergrepe te vorm, wat weer om die beurt kombineer om uitdrukkings te vorm; dit kan foneties uitgeken word as die bestek afrukaans twee inasemings.

Hulle varieer in kwaliteit volgens die graad van die lipopening en plasing van die tong binne die mondholte [45] Vokale word geslote genoem wanneer die lippe relatief geslote is, soos met die uitspraak van die vokaal [i] Afrikaans “ie”grammatik oop as die lippe relatief oop is soos met die vokaal [a] Afrikaans “a”. Sommige van die eienskappe wat mensetaal omskryf in teenstelling met ander kommunikasiesisteme, is die willekeurigheid van die linguistiese teken, wat beteken dat daar geen voorspelbare skakel is tussen ‘n linguistiese teken en sy betekenis nie; asook die dualiteit van die linguistiese sisteem, wat beteken dat linguistiese strukture opgebou word deur elemente te kombineer in groter strukture wat beskou afrimaans word as gelaag, byvoorbeeld hoe klanke woorde bou en woorde sinsdele bou; ook die diskreetheid van die elemente van taal, menende dat die elemente waaruit linguistiese tekens gekonstrueer word diskrete eenhede is, byvoorbeeld klanke en woorde wat van mekaar onderskei kan word en geherrangskik word in verskillende patrone; en laastens die produktiwiteit van die linguistiese stelsel, betekende dat ‘n eindige hoeveelheid linguistiese elemente gekombineer kan word in ‘n teoreties oneindige aantal kombinasies.

Annual Review of Anthropology The Languages of the World. Introducing linguistic morphology2nd, Washington, D.

In die filosofie van taal word die sienings dikwels geassosieer met Ludwig Wittgenstein se latere werke en gewone taalfilosowe soos Paul Grice, John Searle en J. Die sin is ontleed as bestaande uit ‘n naamwoordstuk, ‘n werkwoord, en voorsetselstuk; die voorsetselstuk is verder onderverdeel in ‘n naamwoord- en voorsetselstuk, en die naamwoordstuk weer uit ‘n lidwoord en naamwoord.

The Architecture of Language.

Afrikaans grammatika – L. E. Gryffenberg – Google Books

Science 22 Die eenvoudige klankverandering affekteer beide morfologie en sintaksis. Heelwat tale gebruik byvoorbeeld stres, toonhoogte, tydsduur en toon om betekenis te onderskei. Rondom ongeveer ‘n maand wil dit voorkom of babas kan onderskei tussen verskillende spraakklanke. Dit is omrede die alreeds gevestigde ortografie uit sinchronisasie gebring is deur die klinkerverskuiwing.

Sulke modelle van betekenis word verken in die studieveld van pragmatiek.

English–Afrikaans dictionary

Baie tale maak konvensioneel van verskillende genres, style en registers gebruik in geskrewe en gesproke taal, en in sommige gemeenskappe word tradisioneel in ‘n heeltemal ander taal geskryf as waarin gepraat word. Die proses staan taalkundig bekend as ablaut klinkerwisseling. Taalkundiges erken tans ‘n paar honderd taalfamilies, hoewel sommige moontlik in groter eenhede gegroepeer kan word soos meer inligting beskikbaar afrikaanz word en diepgaande navorsing gedoen word.

Tekens verander ook hulle betekenisse met die verloop van tyd soos die konvensies wat hulle gebruik reguleer geleidelik verander. Hierdie segmentele elemente is die wat mekaar volg in reekse en grammatlka deur bepaalde letters in alfabetiese tekste verteenwoordig word, soos Romeinse skrif.

Klankveranderinge kan aangepas word in indien ‘n klank verander slegs as dit voorkom in die omgewing van sekere ander klanke. Morfeme kan geklassifiseer word volgens hulle afhanklikheid: Die studie van die proses van semiose, hoe tekens en betekenisse gekombineer word, gebruik word, en geinterpreteer word, word semiotiek genoem.

Die Engelse woord gdammatika het sy oorsprong ook van hier af. Hierdie soort morfosintaksis word algemeen isolerend of analities genoem aangesien daar bykans ‘n volledige grammatikz bestaan tussen ‘n enkele woord en ‘n enkele aspek van betekenis. Let op dat met vloeiende spraak daar geen duidelike verdelings is tussen segmente nie, slegs ‘n gladde oorgang soos die stemorgane beweeg.

Latyn maak gebruik van morfologie om die verskil weer te gee tussen onderwerp en voorwerp, terwyl Afrikaans van woordvolgorde gebruik maak. Arnold, Oxford University Press. Elkeen sal ‘n sin soos die bostaande voorbeeldverskillend analiseer.

Byvoorbeeld in die Baskiese sinsdeel ikusi nauzuof “jy het my gesien”, strook die verlede tyd hulpwerkwoord n-au-zu eenders as die Afrikaanse “doen” met beide die onderwerp jyweergegee deur die n – voorvoegsel, en die voorwerp myweergegee deur die – zu agtervoegsel. Hierdie ontwikkeling, word soms bespiegel, het saamgeval met die vergroting in breinvolume, en heelwat taalkundiges beskou die evolusie van die strukture van taal as spesifiek vir kommunikatiewe en sosiale doeleindes.

Een tipe mengeltaal genoem pidgins kom voor as volwasse sprekers van twee verskillende tale gereeld interaksie het, maar nie een van die twee groepe die ander taal vlot aanleer nie.

Praat is die verstek modaliteit vir taal in alle kulture. Die gebruik van taal is diep gewortel in die menslike kultuur. Dit is moontlik omrede menslike taal modaliteit-onafhanklik is.

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge: St 6-10

Taalverlies weer, kom voor as ‘n taal nie meer moedertaalsprekers het nie en ‘n dooie taal word. Mondelingse en gebaretale bevat ‘n fonologiese stelsel wat beheer hoe simbole gebruik word om reekse bekend as woorde of morfeme te vorm, en grammwtika sintaktiese sisteem wat weer beheer hoe woorde en morfeme saamgevoeg word om uitdrukkings en sinsdele te vorm.

Die Austronesiese tale se ontstaan word weergegee as in Taiwan rondom v. In enige taal is daar slegs ‘n beperkte aantal klanke wat gemaak kan word deur die menslike stemorgane wat bydrae tot die saamstel van betekenis.

Vele aspekte van taalgebruik kan beskou word as aangepas spesifiek vir hierdie redes. Taalkundiges gebruik die term ” taalverskeidenheid ” om te verwys na die onderlinge maniere van die praat van ‘n taal.

In die Australiese taal Dyirbal moet ‘n getroude man ‘n spesifieke stel woorde gebruik indien hy in die teenwoordigheid van sy skoonma praat. Die eerste groep wat Afrikaanse woorde soos “hond” en “lied” insluit, word gewoonlik selfstandige naamwoorde genoem. Nog ‘n metode waarvolgens tale betekenis oordra is deur die volgorde van woorde binne ‘n sin. Ontsluit van ” https: Menslike taal is uniek aangesien dit die eienskappe van produktiwiteit, rekursie en verplasing, besit en omdat dit totaal afhanklik is van sosiale konvensie en aangeleer moet word.

Die tale word fusionele tale genoem aangesien verskeie betekenisse saamgesmelt kan word in ‘n enkelmorfeem. International Phonetic Association Hierdie tipe definisies word algemeen toegepas deur taalstudies binne ‘n kognitiewe wetenskapraamwerk en in neurolinguistiek. Dus moet tale ‘n woordeskat van tekens besit wat verwant is aan ‘n bepaalde betekenis.